ការបដិសេធ

* ការបដិសេធនេះបញ្ជាក់ថាមិនមានការធានាពីលទ្ធផលជាក់លាក់ទេហើយលទ្ធផលបុគ្គលនីមួយៗអាចប្រែប្រួល! ពត៌មានដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះមិនត្រូវបានបកស្រាយថាជាការសន្យាឬការធានាទេ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ដោយផ្ទាល់ដោយចៃដន្យដោយចៃដន្យដោយចៃដន្យដោយចៃដន្យឬដោយចេតនាណាមួយដែលកើតឡើងពីឬជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់ឬការប្រើប្រាស់ខុសរបស់ផលិតផលរបស់ខ្លួន។

រក្សាសិទ្ធិ © 2017 ផ្ទះ | លក្ខខណ្ឌ | ទំនាក់ទំនង | ភាពឯកជន | ការបដិសេធ |